Legea 50/1991

Lege nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Informaţii extrase din legea de mai sus:

CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Art. 1
(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa în conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. (la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.
Art. 2
(1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2) Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, elaborata în conditiile prezentei legi, în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii. (la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 2 61/2009 ) [...]“